prosím čekejte...

Společnost EkoBioMix, s. r. o. je environmentální sociální podnik, který v roce 2019 získal dotaci z Operačního programu Zaměstnanost na projekt „Bio bez obalu Kladno“ reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010612. Cílem realizovaného projektu je přispívat provozem prodejny „Rádoby nádoby“ ke snižování produkce plastového odpadu v regionu Kladno. Sociálním posláním je poté zaměstnávání osob pečujících o malé děti a nezaměstnané osoby 55+ s možností flexibilních forem práce. Společnost naplňuje níže uvedené principy environmentálního sociálního podnikání:

 

Sociální prospěch:

a) integrace osob ze znevýhodněných skupin (minimálně 30 procentní podíl všech zaměstnanců)

b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Ekonomický prospěch

a) případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů

b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích

c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

Environmentální prospěch:

a) podnikatelské aktivity podniku, skrze které podnik naplňuje společensky prospěšní cíl, mají environmentální rozměr – Vratné lahve svou činností snižují produkci plastového odpadu v regionu.

b) zohledňování environmentálních aspektů ve všech fázích podnikání, tzn. při výrobě výrobků a/nebo poskytování služeb včetně environmentálně příznivého úřadování

Místní prospěch:

a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky

b) využívání přednostně místních zdrojů

c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry