prosím čekejte...
eu

Vítejte na stránkách společnosti EkoBioMix, s.r.o.,
která provozuje Bezobalovou prodejnu a kavárnu.

Společnost EkoBioMix, s. r. o. je environmentální sociální podnik, který v roce 2019 získal dotaci z Operačního programu
 Zaměstnanost na projekt „Bio bez obalu Kladno“ reg. číslo CZ.03.2.60/0.0/0.0/17_129/0010612. Cílem realizovaného projektu je přispívat provozem prodejny „Rádoby nádoby“ ke snižování produkce plastového odpadu v regionu Kladno. Sociálním posláním je poté zaměstnávání osob pečujících o malé děti a nezaměstnané osoby 55+ s možností flexibilních forem práce.

Společnost naplňuje níže uvedené principy
environmentálního sociálního podnikání:

Sociální prospěch

 • a) integrace osob ze znevý hodněných skupin (minimálně 30procentní podíl zaměstnanců)
 • b) účast zaměstnanců a členů na směřování podniku

Ekonomický prospěch

 • a) případný zisk je používán přednostně pro rozvoj sociálního podniku a/nebo pro naplnění jeho společensky prospěšných cílů
 • b) nezávislost (autonomie) v manažerském rozhodování a řízení na externích zakladatelích nebo zřizovatelích
 • c) alespoň minimální podíl tržeb z prodeje výrobků a služeb na celkových výnosech

Environmentální prospěch

 • a) Sledovat a dodržovat platné legislativní předpisy, normy týkajících se ochrany životního prostředí

 

 • b) Při své činnosti předcházet vzniku odpadů, omezovat jejich množství a nebezpečné vlastnosti; odpady, jejichž vzniku nelze zabránit, musí být využity, případně odstraněny způsobem, který neohrožuje lidské zdraví a životní prostředí

 

 • c) přijímat opatření pro neustálé zlepšování v oblasti ochrany životního prostředí

 

 • d) motivovat zaměstnance k odpovědnému přístupu k životnímu prostředí

 

 • e) při vlastní činnosti podniku minimalizovat negativní dopady na životní prostředí:    
 • - prodej do opakovatelně použitelných obalů
 • - minimalizace prodeje plastového obalu
 • - prodávat ekologicky šetrné výrobky
 • - maximální množství v kvalitě bio
 • - výrobky netestované na zvířatech
 • - výrobky ekologického zemědělství
 • - preferovat lokální dodavatele

 

 • f) v odběratelsko-obchodních vztazích preferovat takové dodavatele výrobků a služeb, kteří prokáží ekologickou šetrnost výrobku, energetickou úspornost, recyklovatelnost či výrobky přímo pocházející z recyklovaného procesu výroby. Preferovat takové dodavatele, které zboží dodávají ve velkoobjemových nádobách, které jsou opakovaně plnitelné.

 

 • g) předcházet vzniku havarijním situacím, nadměrnému vytváření odpadů, znečištění ovzduší a půdy
 • h) naplňovat environmentálně příznivé úřadování – omezení tisku dokumentů

Místní prospěch

 • a) přednostní uspokojování potřeb místní komunity a místní poptávky
 • b) využívání přednostně místních zdrojů
 • c) spolupráce sociálního podniku s místními aktéry